SmartMathsTutor กิ๊ก
          นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์, I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต (GMAT, GRE), โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q.,  เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหารในองค์กรทุกประเภท (Aptitude Test) เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ของตนเอง, มีตรรกะเชิงจินตนาการในการคิด, มี mind map ในการจดจำ, คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ, มีความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหา, เข้าใจปัญหาได้ตรงประเด็น และ แก้ปัญหาอย่างมีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ เพราะ "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์ที่พัฒนาได้"

February 3, 2500

วิทยากรรับสอนคณิตศาสตร์ เน้นสอนวิธีคิดและวิธีเรียนรู้ ให้เข้าใจเป็นภาพ บอกที่มาของสูตร สอนหลักการ (Concept) แก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานในองค์กรเข้าใจคณิตศาสตร์ มีวิธีคิดที่ถูกต้อง นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


SmartMathsTutor (กิ๊ก)
"เน้นทริกการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"

-------------------------------------------------------------
ประวัติ กิ๊ก - SmartMathsTutor
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science, 3.27)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เนื่องจากสมัยเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น  เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเรียนไม่เข้าใจ  กิ๊กจึงต้องช่วยติวเพื่อนๆในหลายๆวิชา  จากการติวนั้นทำให้กิ๊กรู้จักการสอนและรักงานสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา          ด้วยความสนใจในคณิตศาสตร์ ประกอบกับปัญหาสุขภาพ และ ความเครียดจากการทำงานอย่างรีบเร่ง  จึงต้องลาออกจากงานประจำ  เมื่อมีเวลาคิดทบทวน  จึงหันมาสนใจงานสอนหนังสือที่ชอบ  และเริ่มติวคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมต้น – ปลายคอร์สสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม และ สอบเข้าปริญญาตรี ตั้งแต่ปลายปี 2550 เป็นต้นมา  ซึ่งช่วยให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น มีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาโจทย์ที่ดีขึ้น  สามารถทำโจทย์ข้อสอบ และ อ่านหนังสือทบทวนต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้  ผลการเรียนก็ดีขึ้น  และ สอบเข้าเรียนในคณะที่ต้องการ

         จนเมื่อปลายปี 2551 มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องไบร์ท (ผู้ชายได้โทรติดต่อให้มาติวข้อสอบเลข GMAT (Quantitative GMAT) เพื่อเรียนต่อปริญญาโท MBA ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  หลังจากติดตามข้อมูลวิธีสอน และ ผลงานการสอนน้องๆชั้นมัธยมบนเว็บไซต์กิ๊ก  ตอนแรกกิ๊กปฏิเสธ เพราะ ตัวกิ๊กเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ และ ยังไม่เคยเห็นข้อสอบ GMAT มาก่อน  แต่น้องไบร์ทบอกว่ากิ๊กสอนได้  ช่วงแรกน้องไบร์ทจึงแปลโจทย์ให้ฟัง เมื่อได้สอนข้อสอบ GMAT แล้ว  กิ๊กพบว่า  ข้อสอบเป็นแนวคิดวิเคราะห์  เชาวน์คณิตคิดเลขเร็ว  ไม่สามารถจำวิธีคิดไปสอบได้  ตัวโจทย์มีความหลากหลาย  ต้องเข้าใจขั้นสูง  มีมุมมองรอบด้าน และ ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย  ทำให้กิ๊กชอบโจทย์ข้อสอบนี้มาก เพราะนอกจากข้อสอบจะไม่กำกวมแล้ว  ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี  บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ  การออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ กิ๊กชอบสอนข้อสอบแนว GMAT นี้มากกว่า เพราะ เป็นโจทย์ฝึกคิดเช่นเดียวกับเกมฝึกสมอง หรือ แบบทดสอบ I.Q. และที่สำคัญ  ช่วยพัฒนาวิธีเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจำสูตร รวมทั้งตัวเลขอย่างเป็น Mind Map  จนไปถึงสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  มีตรรกะ จินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้          แนวการสอนของกิ๊ก เน้นพัฒนาวิธีเรียนรู้ แก้จุดอ่อน พร้อมเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และเสริมเทคนิควิธีคิดลัดให้กับผู้เรียน  ไม่เพียงแต่ผู้ที่ตีโจทย์ไม่ได้  แต่รวมไปถึงผู้ที่คิดช้า  ตอบผิด เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น  ซึ่งวิธีนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องขยัน  พัฒนาตัวเอง  อ่านหนังสือ  ทำแบบฝึกหัด  และถ้าหากยังไม่เข้าใจ  ทำโจทย์บางข้อไม่ได้  ก็ควรซักถาม-พูดคุยในสิ่งที่ตนเองยังไม่เข้าใจทันที          ผลลัพธ์ที่ได้  คือ จากคะแนนสอบ Quantitative GMAT ของน้องไบร์ทเดิมอยู่ที่  29 คะแนน (เต็ม 60 คะแนน) ก็เพิ่มเป็น 42 คะแนน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม (Percentage Increase) 44.83%  จึงทำให้กิ๊กมั่นใจในการสอนข้อสอบเชาวน์คณิตแนว GMATGRE และ รับสอนคอร์สสอบเข้าปริญญาโท-เอก คณิตศาสตร์ GMATGRE ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 


ปัจจุบันยังสอนอะไรอีก


          เมื่อปลายปี 2554 ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotusได้โทรติดต่อมา  เพื่อให้กิ๊กสอนคณิตศาสตร์ให้กับพนักงานในองค์กร  โดยเจอข้อมูลกิ๊กบนเว็บไซต์ และ สนใจวิธีสอนของกิ๊กที่สอนวิธีคิดให้กับผู้เรียน  หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา และ พิจารณาการสอนของกิ๊กแล้ว  กิ๊กก็เริ่มงานสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรประจำทุกปีให้กับพนักงานบริษัท Tesco Lotus  ตั้งแต่ต้นปี 2555อาจารย์พิเศษสอนประจำบริษัท

     1. สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1               2555 – 2556

               1.1 Course  คณิตศาสตร์เพิ่มศักยภาพความถนัดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางธุรกิจ แนวข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ สอนให้กับพนักงานเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ                     26 / April / 2012 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ 10 คน จำนวน กลุ่ม รวม 37 คน                     11 / June / 2013 สอนให้กับพนักงาน จำนวนกลุ่มละ 20 - 25 คน จำนวน กลุ่ม รวม 93 คน                1.2 Course - Become brilliant at number in Numerical Aptitude (Numerical Reasoning Test, Data Interpretation Test) ซึ่งเป็นข้อสอบคณิตคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แนวคณิตคิดเลขเร็ว และ เชาวน์คณิต  เป็นข้อสอบที่ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดเวลาทำข้อสอบไม่เกินข้อละ นาที สอนให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ (Manager                    26 / January / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวน กลุ่ม รวม คน                     22 / November / 2012 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 10 คน จำนวน กลุ่ม รวม 16 คน                     03 / July / 2013 สอนให้กับผู้จัดการ จำนวนกลุ่มละ 15 คน จำนวน กลุ่ม รวม 71 คน                1.3 นอกจาก Course ดังกล่าว ยังสอนพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) เป็นรายบุคคลด้วย          สำหรับบริษัทที่สนใจพัฒนาบุคลากรในด้านความสามารถทางการคำนวณ  การให้เหตุผลทางตัวเลข (Numerical Reasoning ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หรือ แบบทดสอบ I.Q.,  เกมปริศนา, ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ เพื่อพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถพูดคุยหลักสูตร  แนวทางการสอน และ เนื้อหาที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ
-------------------------------------------------------------


SmartMathsTutor 
เน้นกลวิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
สอนโดย กิ๊ก – แสงธรรม
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science, 3.27)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2547 

ประสบการณ์

         
2550 2555
              
ติวคณิตศาสตร์เป็นรายส่วนตัว หรือ กลุ่มย่อย ในระดับชั้นประถม, มัธยมต้น และ ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัย 


         
2551 – ปัจจุบัน
              
ติวข้อสอบ GMAT, GRE และ CU-BEST, SMART-II เป็นรายส่วนตัว หรือ กลุ่มย่อย ให้ผู้ที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอกในต่างประเทศ  และ ในประเทศ 


          2555 2556

               สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical) ให้กับพนักงานของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) ที่ Tesco Academy สำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 1

จุดมุ่งหมายในการสอน
          SmartMathsTutor  เน้นการสอนคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์, IQ, ตรรกะ,  จินตนาการสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยปูพื้นความรู้ ให้แนวคิด, concept, รวมถึงวิธีจดจำด้วย Mind Map, วิธีเชื่อมโยงความคิด สร้างมุมมองในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รอบด้าน สามารถวิเคราะห์ปัญหา  อุปมา-อุปมัย อนุมานจำลองปัญหา สามารถตีโจทย์เป็นภาพเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน  มีจินตนาการสร้างสรรค์นอกกรอบ และ แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น กล่าวโดยสรุป คือ ไม่เพียงให้ความรู้ แต่ยังรวมถึงเทคนิค วิธีคิด และ วิธีเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นคนเก่งคิดผ่านโจทย์คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ หรือ แบบทดสอบ เกมปริศนาอื่นๆ

ทำไมต้องพัฒนาตัวเอง
          บริษัทจะก้าวหน้า ถ้าพนักงานมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดมาสรรค์สร้างสิ่งใหม่ หรือ แก้ปัญหา พัฒนาธุรกิจ ฯลฯ เช่น ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด ฯลฯ ที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ เรียนรู้อยู่ตลอด เพราะ “การพัฒนาคน คือ การพัฒนาองค์กร” 

          บ่อยครั้งที่พนักงานในองค์กรทำงานซ้ำจนชิน และยังมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องรีบแก้ไขเป็นประจำ จนไม่มีเวลาแม้กระทั่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือ พัฒนาทักษะด้านอื่น นี้เป็นสิ่งที่องค์กรควรตระหนัก เพราะเท่ากับว่า เขาขาดโอกาสพัฒนาศักยภาพ เป็นบุคลากรคนสำคัญขององค์กร เปรียบเหมือนการขับรถไปในทางเดิม ย่อมไม่ได้เห็นสิ่งใหม่ นอกจากเห็นสิ่งเดิมจนชินตา ไม่เกิดไอเดียความคิดใหม่ๆ ขาดความสร้างสรรค์ให้กับงาน ดังนั้นการให้เวลากับการพัฒนาวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ฝึกฝนการแก้ปัญหา  การคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ นั้นเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน


ข้อดีของคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบไอคิว
ในการพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้
แบบทดสอบไอคิว เกมปริศนา ปัญหาเชาวน์ หรือ โจทย์เชาวน์คณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเรียนรู้ วิธีคิด วิธีจดจำ วิธีแก้ปัญหา จับประเด็น ค้นหาเทคนิคด้วยตัวเองได้ ฯลฯ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบเหล่านี้สามารถสอนเชิงปฏิบัติได้, เนื้อหามีขอบเขต ใช้ระยะเวลาสั้นในการเรียนจนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด, เงื่อนไข กฎ กติกา รวมถึง Concept มีความชัดเจน เข้าใจง่าย พิสูจน์ได้ ไม่คลุมเครือ และ เข้าใจได้ตรงกันทุกคน โดยเฉพาะแบบทดสอบ IQ หรือ เกมปริศนาที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้น หรือ ความรู้อื่นมาก่อน แต่ในส่วนภาคปฏิบัติลงมือแก้ปัญหา ต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ   
          เมื่อผู้เรียนมีทักษะเหล่านี้ติดตัว เขาก็สามารถนำวิชาความรู้ศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์  มีวิธีเรียนรู้ และ สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นได้ เพราะไม่มีใครสามารถให้คำแนะนำ หรือ รู้ปัญหาได้ดีเท่ากับตัวเขาเอง

หลักสูตรพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ กับ SmartMathsTutor 

1. Course พัฒนาความสามารถทางการคำนวณ คณิตคิดเลขเร็ว แนววิเคราะห์ปัญหา เชาวน์คณิต
         
1.1 Course GMAT, GRE พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาให้กับผู้บริหาร
          1.2 โจทย์คณิตศาสตร์อื่นๆ แนวคณิตคิดวิเคราะห์ คณิตคิดเลขเร็ว เชาวน์คณิต หรือ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข (Numerical Reasoning) ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และ การตีความข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งใช้พัฒนา และ วัดศักยภาพทักษะทางคณิตศาสตร์ของบุคลากรในบริษัท


          โจทย์คณิตศาสตร์ GMAT, GRE (ETS-ภาษาอังกฤษ) เป็นแบบทดสอบแนวเชาวน์คณิตคิดวิเคราะห์ที่ใช้คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกของมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วโลก จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาวิธีเรียนรู้ และ วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีออกแบบปัญหา วิธีนำหลักการ (concept) ไปใช้ เพราะโจทย์มีความหลากหลาย ไม่สามารถจำวิธีคิดไปตอบได้ เหมาะที่จะฝึกสมอง พัฒนาวิธีคิด และ จุดเด่นของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ GMAT, GRE นี้อยู่ที่เนื้อหาบทเรียน ซึ่งไม่มาก และ ไม่ยากที่คนวัยทำงานจะเข้าใจ เพราะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมต้นที่ผู้บริหารเคยเรียนผ่านมาแล้วทุกคน เพียงแต่ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาบทเรียนเชิงปฏิบัติ เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่น เห็นภาพรวม ความสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบทได้ และ สามารถจับประเด็น มองภาพรวมของปัญหา ตีโจทย์เป็นภาพเชื่อมความคิดเข้ากับชีวิตประจำวันได้ จึงจะสามารถแก้ปัญหา หาคำตอบได้ ทั้งยังต้องมีตรรกะขั้นสูง  (Forward & Backward Thinking) มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการนอนกรอบ มีมุมมองรอบด้าน ตีโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย  นอกจากนี้ จุดเด่นอีกข้อ คือ ข้อสอบไม่กำกวม  แต่สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี  บางวิธีก็ช้า แต่วิธีที่ดีที่สุดในการทำข้อสอบแนวนี้ คือ วิธีที่เร็วที่สุด ซึ่งต้องมีจินตนาการ การตีโจทย์เป็นภาพ มีตรรกะเชื่อมโยงความคิดเข้ากับชีวิตประจำวัน อุปมา-อุปไมย ทำความเข้าใจปัญหา จำลองแบบ ออกแบบวิธีแก้ปัญหา และ คิดวิเคราะห์ได้เป็นระบบอย่างแท้จริง เพื่อจุดประสงค์หลัก คือ การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

         2. Course พัฒนา IQ ผ่านแบบทดสอบ IQ, เกมปริศนา, โจทย์ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น

          2.1 จากหนังสือชื่อ ปัญหาตรรกะ พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะ (Logic Problem): ปัญหา 70 ข้อ ลับสมองซีกซ้าย เขียนโดย Shelly Hazard นักคิดปริศนาคุณภาพระดับโลก เพื่อฝึกตรรกะ และ ความละเอียดรอบคอบ
         
2.2 จาก
Game Apps ชื่อ Puzzle Retreat เป็นเกมตรรกะบนระบบปฏิบัติการ IOS, Android
          จากประสบการณ์ทำแบบทดสอบหลายๆประเภท (Model)  พบว่า แบบทดสอบที่เลือกมานี้ เป็น
แบบทดสอบที่สามารถพัฒนาวิธีคิด และ วิธีเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เพราะโจทย์มีลักษณะคล้ายกัน ไม่มีความกำกวม คำเฉลยมีเพียงวิธีเดียว และ ใช้ระยะเวลาสั้นในการสอนให้
ผู้เรียนสามารถมองภาพรวมของปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ซึ่งไม่ใช่เป็นการเดาสุ่ม  ดังนั้นผู้เรียนจะเห็นพัฒนาการของตัวเอง เข้าใจวิธีเรียนรู้ จากเดิมที่ใช้เวลานาน ก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น และ ใช้เวลาทำโจทย์แต่ละข้อเร็วขึ้น
ระยะเวลา           สอนครั้งละ 1 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประมาณ 2 ครั้ง

เหมาะสำหรับ
          คนทุกวัย โดยจำแนกตามวัยและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นดังนี้
         
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ
10 - 12 ปี 
                    - เน้นพัฒนาความจำ การสังเกต เช่น เกมจับคู่ภาพ ฯลฯ
                    - คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น สอนวิธีบวก, ลบ, คูณ, หาร เลขเร็ว เป็นต้น, วิธีจดจำสูตร เข้าใจที่มาของสูตร และ การจดจำแผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ

          2.
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เน้นทักษะคณิตคิดเลขเร็ว คณิตคิดวิเคราะห์อย่างง่ายๆ....เน้นโจทย์ตัวเลข เช่น เกม 24, เกมประโยคแบบตัวเลข, เกมตารางแบบตัวเลข ฯลฯ
         
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโจทย์เชาวน์คณิต และ เกมปริศนาลับสมอง เน้นโจทย์ตีความ (word problem) เช่น หนังสือ โจทย์ โจษ และ โจทย์ โจษ ฉบับพิศดาร โดย ศกุนตลา เทวี  (Shakuntala Devi ชาวอินเดียที่โลกตั้งสมญาให้เป็น "มนุษย์คอมพิวเตอร์" ความสามารถของเธอได้รับการบันทึกใน Guinness Book of World Records ในฐานะมนุษย์ที่คิดเลขได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุดสมัยของเธอ)

          4.
พนักงาน หรือผู้บริหาร และ นักเรียนนักศึกษาปริญญาโท-เอก เน้นคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์แนว GMAT, GRE และ เกมปริศนาต่างๆ เพื่อฝึกตรรกะขั้นสูง วิธีคิดวิเคราะห์ ความละเอียดรอบคอบ ฯลฯ เช่น หนังสือ “ฟิตสมองให้คิดได้สองด้าน” โดย Charles Phillips เป็นต้น
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ
          เข้าใจวิธีเรียนรู้ สร้างแนวคิด ตรรกะ มองภาพรวมของปัญหาได้ตรงประเด็น ค้นหาเทคนิควิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ ฝึกฝนจากแบบทดสอบอื่นๆต่อด้วยตนเองได้

3. Course สอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถม, มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
         
1.
Course ติวคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม. 6 เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
         
2. Course สอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาวิธีคิด วิธีเรียนรู้ ฯลฯ แยกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับเด็กเรียนรู้ช้า เข้าใจยาก และ สำหรับเด็กหัวดี เรียนรู้เร็ว          นอกจากหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรที่แนะนำข้างต้น  หากทางโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง หรือ บริษัท หน่วยงานใดต้องการใช้แบบทดสอบประเภทอื่น สามารถพูดคุยหลักสูตร แนวทางการสอน และ หนังสือที่ใช้สอนก่อนได้.....ด้วยความยินดีครับ
-------------------------------------------------------------

          ติดต่อครูกิ๊กทางมือถือ  082-558-1100  หรือไลน์ (Line ID : SmartMathsTutor)
-------------------------------------------------------------
รวมผลงาน คำติ-ชม ==> คลิก
Post a Comment